اطلاعیه مطبوعاتی قوماندان سابق زندان افغانستان به اتهام جرایم جنگی دستگیر شد

به روز سه شنبه پولیس یک مرد 73 ساله را در شهر کرک رادی هالند دستگیرنموده است که گمان می رود در سالهای هشتاد قوماندان و مسؤل امور سیاسی در زندان پلچرخی کابل بوده است .

درآن زمان با نگهداشتن غیر قانونی افراد در زندان و برخوردهای غیر انسانی جرایم جنگی به حد بسیار زیاد در آن زندان صورت گرفته اند. زندانیان لت و کوب ، شکنجه و اعدام می شدند.

کارمندان تحقیق تیم جرایم بین المللی در سالهای گذشته با ده ها شاهد مصاحبه نموده اند. این شاهدان در باره وضعیت بسیار نا انسانی در آن زندان و سهیم بودن متهم در آن شهادت داده اند.

این مرد در سال 2001 به هالند آمده است و خود را تحت یک نام جعلی ثبت نام نموده است. بعد از آن او تابعیت هالندی را بدست آورده است .

قاضی- کمیشنر محکمه هاگ (لاهه) این متهم را برای مدت دو هفته تحت نظارت در زندان قرار داده است.