عليه يك تن افغان متهم به جنايات جنگي دوازده سال حبس تقاضا گرديد

Enlarge image
Image: ©United States Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)
De Pul-e Charki gevangenis in Kabul vanuit de lucht gezien